Csatornahasználat díj

A csatornahasználati díj az ügyfél által a közcsatornába bocsátott szennyvíz elvezetéséért és kezeléséért fizetendő szolgáltatási díj. A főváros közigazgatási területére kiterjedően Budapest Főváros Közgyűlése – mint területileg illetékes árhatóság – állapítja meg évenként.

A csatornahasználati díj alapja a mért szennyvízmennyiség, mérés hiányában a csatornaműbe bekötött ingatlanon felhasznált teljes vízmennyiség (az ingatlanon felszerelt összes vízmérő berendezésen átfolyt vízmennyiség), függetlenül attól, hogy annak beszerzése honnan történt. A vízmennyiség bedolgozás, szivárgás, elfolyás, egyéb címen nem csökkenthető (kivétel a locsolási kedvezmény vagy a locsolási céllal felszerelt mellékvízmérő óra által mért mennyiség). 

A Fővárosi Közgyűlés döntése értelmében a 2012-es évre szóló szennyvízelvezetés díja nettó 333,60 Ft/m3, ami bruttó 423,67 Ft/m3-t jelent. Százalékban kifejezve 2,55%-os az emelés 2011-hez képest, ami 134 Ft-os havi többletkiadást jelent egy átlagos háztartás számára.
A díj tartalmazza a 2010. augusztus 1-től üzemszerűen működő, a BKSZT Kft. által üzemeltetett Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep (BKSZT) működési költségeit is.
A szennyvízelvezetési díjban fizetett 5,08 Ft/m3 vízterhelési díj („ökoadó”) − hasonlóan a többi adójellegű tételhez − természetesen nem marad az FCSM-nél, hanem az állami költségvetésbe kerül. (A 2003. évi LXXXIX. törvény szerint a fizetési kötelezettség a vízterhelő anyag évenként kibocsátott teljes mennyiségre vonatkozik. Így a vízterhelési díjat az előírásoknak megfelelően működő tisztítótelepekről kibocsátott víz után is meg kell fizetni, bár lényegesen alacsonyabb mértékben, mint a kezeletlen szennyvíz élő vízbe vezetése esetén.)
A díj további elemeit a csatorna- és szennyvíztisztítás üzemeltetési költsége 178,75 Ft-tal,  a BKSZT  üzemeltetési költsége 31,68 Ft-tal, a felújítás költségei 67,72 Ft-tal alkotják, valamint a fővárost illető csatornahálózat- és szennyvíztisztítás-fejlesztési forrás  50,37 Ft-os összege teszi ki. A költségeket még összesen 90,07 Ft összegű áfa terheli. 
A beruházások és fejlesztések eredményeként Társaságunk egyre magasabb műszaki színvonalon tevékenykedik, az EU-normákat is meghaladó tisztított vízminőséget teljesítve a tisztítótelepeken. A BKSZT belépésével − a már évek óta üzemelő észak-pesti és dél-pesti szennyvíztisztítóval együtt − a fővárosban keletkező szennyvizeknek kb. 95%-a tisztítva kerül a Dunába.

Szennyvízelvezetési díj:    

328,52 Ft/m3 + 27% áfa

Áthárított vízterhelési díj:  

5,08 Ft/m3 + 27% áfa

Csatornahasználati díj összesen: 

333,60 Ft/m3 + 27% áfa

A 2012-re megállapított bruttó csatornahasználati díj 423,67 Ft/m3.

 

Díjösszetétel

 

A vízterhelési díjról

A 2004. január 1-jén életbe lépett 2003. évi LXXXIX. sz. törvénnyel levegő-, víz- és talajterhelési díj került bevezetésre. Ezeket összefoglaló néven környezetterhelési díjnak nevezik.

A környezet terheléséért fizetendő díj a „szennyező fizet” elven alapuló adójellegű elvonás, amelyet az állam szed be.

 

1. § A törvény célja, hogy a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 60. §-ának rendelkezéseivel összhangban elősegítse a környezetbe történő anyag- vagy energia-kibocsátás csökkentését, a környezet és természet megóvása érdekében a leghatékonyabb megoldások alkalmazását, valamint az állam és a környezethasználók közötti arányos teherviselést.”
„7. § A vízterhelési díj fizetési kötelezettség azt a − csapadékelvezetést végző kivételével − kibocsátót terheli, aki vízjogi engedélyezés alá tartozó tevékenységet végez.

Vízterhelési díjat a felszíni vizeket szennyező, a kibocsátó vízjogi engedélyében, ennek hiányában és talajt terhelő e törvény 2. számú mellékletében meghatározott anyag (a továbbiakban: vízterhelő anyag) kibocsátása után kell fizetni.”


Értelemszerűen a Fővárosi Csatornázási Művek a törvény hatálya alá esik. A díjat azonban át kell hárítania a szolgáltatást igénybe vevőkre. A törvény szerint:

„10. § A közcsatornán elvezetett, majd felszíni vízbe bocsátott vízterhelő anyag után fizetendő díjat a szennyvíztisztító telepet, illetve a közüzemi csatornaháló zatot működtető szolgáltató a terhelés arányában áthárítja a szolgáltatást igény be vevőkre.”


A kormány rendelete értelmében: „A vízterhelési díj áthárításának módját a szolgáltatást igénybe vevőkre a közüzemi csatornahálózatot működtető közszolgáltatást végző … az illetékes árhatóság egyetértésével határozza meg.” Budapest esetében az árhatóság, a Főváros Közgyűlése.

 

Csatornahasználati díj Budapesten az elmúlt évek során

 

Év Alap Vízterhelési díj Áfa

Bruttó Ft/m3

2011. 306,73 18,57 25 406,62
2010. 248,47 23,73 25 340,25
2009.(07.01-12.31.) 228,18 32,32 25 325,63
2009. (01.01-06.30.) 228,18 32,32 20 312,6
2008. 198,04 38,96 20 284,4
2007. 190,61 24,89 20 258,6
2006. (09.01-12.31.) 189,4 7,6 20 236,4
2006. (01.01-09.01.) 189,4 7,6 15 226,55
2005. 177,81 8,29 15 214,02
2004. 142,16 19,94 15 186,42
2003. 122,5 0 12 137,2
2002. 114 0 12 127,68
2001. 106,8 0 12 119,62
2000. 91 0 12 101,92
1999. 83,1 0 12 93,08
1998. 71,2 0 12 79,75