Csatornabekötés

Előzetes tájékoztatás csatornaépítéssel kapcsolatban:

Új lakóépület, vagy lakrész építése esetén, vagy más építésiengedély-köteles tevékenység megkezdése előtt, az ingatlan csatornaszolgáltatással való elláthatóságáról elvi tájékoztatást kell kérni a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt-től. Elvi tájékoztatást az arra szolgáló, 1-es számú nyomtatványon lehet kérni, amely beszerezhető személyesen ügyfélszolgálatunkon, vagy letölthető a weboldalunkról. A nyomtatvány benyújtásakor mellékelni kell a jelenlegi állapotot tükröző hivatalos helyszínrajzot, amit a helyi Önkormányzat, vagy a Földhivatal ad ki. Abban az esetben, amikor az ügyben nem az igénylő, hanem más eljáró személy a kérelem beadója azt csak meghatalmazással együtt fogadható el, illetve ha az ingatlannak több tulajdonosa van, társtulajdonosi hozzájárulást is kérünk. 

Szolgáltatói hozzájárulás:

A szolgáltatói hozzájárulás (pl. ingatlan bekötése törzscsatorna-hálózatba, üzemelő bekötés esetén, az építmény felújítása, bővítése, funkcióváltása, stb.) a 2-es számú nyomtatvány kitöltésével kérhető, amely beszerezhető személyesen ügyfélszolgálatunkon, vagy letölthető a weboldalunkról. Ha az igénylő nem egyedüli tulajdonosa az ingatlannak, akkor a társtulajdonosok hozzájárulása is szükséges. A nyomtatvány benyújtásakor két példányban tervet is kell mellékelni, amely egy 1:200 léptékű helyszínrajzból, hossz-szelvényrajzból és műszaki leírásból áll. A terv követelményeiről, részletes tájékoztatás olvasható a weboldal „Gyakori kérdések” címszava alatt.
Ha bekötővezeték is épül, a nyomtatványt három példány tervvel együtt kell beadni. Mivel a bekötővezetéket, jogszabály szerint, társaságunknak kell üzemeltetnie, a kivitelezést ellenőrizzük. Az elkészült vezetéket műszaki átadás-átvételi eljárás keretében vesszük át üzemeltetésre, amelynek menetéről a hozzájárulásban adunk tájékoztatást.
Ha az ingatlan előtt nincs törzscsatorna, vagy a rákötés valamilyen műszaki okból nem kivitelezhető, akkor a szomszédos ingatlanon keresztül, úgynevezett szolgalmi jogos csatornázás is lehetséges. Ebben az esetben, a nyomtatványon és a kétpéldányos terven túl, mellékelni kell az ingatlanok tulajdoni lapjait, valamint az ingatlantulajdonosok szolgalmi jogos szerződését és a szolgalmi jog bejegyzésére vonatkozó, földhivatali pecséttel ellátott kérelmet.

A jelenleg érvényes jogszabályok szerint, az értékesítési céllal épített lakóházak, illetve a gazdasági, vagy egyéb tevékenység céljára szolgáló építmények esetén, víziközmű-fejlesztési hozzájárulást kell fizetni. 

Használatbavételi hozzájárulás:

Az egyes ingatlanokon megépített szennyvízhálózatot csak társaságunk hozzájárulása után lehet használatba venni. A használatbavételi hozzájárulás kiadásának feltétele az építési hozzájárulásban meghatározott kikötések teljesítése (pl. szolgalmi jogos csatorna vagy bekötővezeték ellenőrzésének díja), és a társaságunkkal kötendő szolgáltatói szerződés aláírása. A használatbavételi hozzájárulást a 3-as számú nyomtatvány kitöltésével lehet kérni, amely beszerezhető személyesen az ügyfélszolgálaton, vagy letölthető a weboldalról. Meglevő, üzemelő bekötés és (van érvényes szolgáltatási szerződés, szennyvízdíjat számlázunk), meglevő építmény (egylakásos családi ház) korszerűsítése, felújítása, vagy bővítése esetén (max. +1 lakás épül) elegendő, a szolgáltatói hozzájárulás-kérelmet kihagyva, csak a használatbavételi hozzájárulást megkérni.