Laboratórium

Hazánk egyik legkorszerűbb szennyvízágazati laboratóriumának magas szintű szolgáltatásait a kiváló műszerezettség, valamint a jól és folyamatosan képzett, nagy gyakorlati tapasztalattal rendelkező szakembergárda garantálja.
Laboratóriumunk és mintavevő részlegünk megbízásokat is vállal.
A vizsgálandó mintákat hétköznap 7-15 óráig pénteki napokon pedig 13 óráig fogadjuk a 1044 Budapest, Tímár u. 1. szám alatt (tel.: 272-3630, e-mail: erdelyii@fcsm.hu).
Az eredményeket legkésőbb 14 munkanapon belül postázzuk a megbízónak.
 
Mintavételre

 • szennyvízből,
 • felszíni és felszín alatti vízből,
 • szennyvíziszap, talaj, hulladék, komposzt és mederüledékből
a Környezetvédelmi Osztály Mintavételi Csoportja került akkreditálásra. (Okirat száma: NAH-7-0016/2015)
A Társaság Központi Laboratóriuma 1998-tól akkreditált státuszban működik. (Okirat száma: NAH-1-1333/2015)
 
A vizsgálati eredmények megbízhatóságát
 • a minőségirányítási rendszerek megfelelő működtetése,
 • a laboratórium belső ellenőrzési rendszere és
 • a laboratóriumnak a Qualco-Duna jártassági vizsgálatokban való eredményes részvétele biztosítja.
A laboratórium az MSZ EN ISO/IEC 17025/2005 szabvány követelményei szerint a következő területekre fizikai és kémiai vizsgálatára akkreditált:
 
Mintafajták
 • szennyvíz,
 • felszíni víz, felszín alatti víz, felszíni víz üledéke,
 • szennyvíziszap, talaj, szennyvíziszapból mosott homok.
Vizsgálati módszerek
 
Klasszikus analitika
 • gravimetria,
 • titrimetria,
 • elektrokémia,
 • spektrofotometria.
Műszeres analitika
 • biogáz-összetétel vizsgálata,
 • elemtartalom meghatározása,
            Toxikus és nem toxikus fémszennyezőinek meghatározása atomabszorpciós spektrométerrel és ICP-OES spektrométerrel történik.    
            Az elemtartalom meghatározásához a mintákat mikrohullámú roncsolóval, salétromsavas-hidrogén-peroxidos közegben végzett
            feltárás után, vagy membránszűrés után elemzi. Higanyt vízmintákból atomfluoreszcenciás elven működő analizátorral határozza 
            meg.
 • szerves, szervetlen, összes szén (TOC, TIC, TC), összes szén (TC), összes nitrogén (TN), összes kén (TS),
            A vizsgálat elemanalizátorokkal, katalitikus égetéses technikával történik.
 • szerves mikroszennyezők meghatározása
  • Adszorbeálható, szervesen kötött halogének (AOX). Minta-előkészítéshez a „rázásos” technikát alkalmazzák.
  • Gázkromatográfiás vizsgálatok
                        A laboratórium két Agilent 6890N típusú gázkromatográfot üzemeltet. Az egyik FID és µECD, a másik 5973 típusú quadrupol-
                        MS detektorral felszerelt. Mindkét műszer folyadék-injektálást és gőztéranalízis-mintaelőkészítést tesz lehetővé.
 
Biológiai vizsgálatok
 • Mikroszkópikus biológiai vizsgálat
Az eleveniszap mikroszkópos analízise az esetleges technológiai-üzemeltetési problémák felderítésében nyújthat segítséget, illetve kontrollként funkcionálhat a megfelelő üzemelés esetén is. A vizsgálat segítségével behatárolható a terhelés mértéke és az iszap oxigénellátottsága. Megállapítható az is, hogy a nitrifikációnak kedveznek-e az adott körülmények. Ehhez indikátorként az eleveniszap egysejtű (ostorosok, Csillósok) és többsejtű szervezetei (Fonálférgek, Kerekesférgek, Csillóshasúak, Medveállatkák stb.) szolgálnak. Ugyancsak indikátor értéke van a pelyhek szerkezetének és méretének, amely az eleveniszap ülepedési sajátosságait határozza meg.
 • Anaerob bonthatósági vizsgálat
Szerves anyagot tartalmazó minták speciális bonthatósági vizsgálata, amely során a rothasztók működését modellezzük laboratóriumi körülmények között. A vizsgálat során kiderül, hogy a tesztelt anyag toxikus-e az anaerob iszap mikroorganizmusaira nézve. Továbbá a minta bonthatósága, illetve a fajlagos gázkihozatal is meghatározható egy adott referenciavegyülethez (glükóz) viszonyítva.
 • Eleveniszapos toxicitás teszt

A vizsgálat segítségével a minta eleveniszapos rendszerre gyakorolt hatása tesztelhető. Mivel háromféle koncentrációban (0,1-1,0-10 tf%) vizsgáljuk a szennyvíz hatását, így nem csak maga a toxicitás ténye, hanem az a terhelési szint is meghatározható, amelynél a nem kívánt hatás megjelenik. A toxicitás tesztnek két formája van: a C-toxicitás és az N-toxicitás.
 
A vizsgált mintafajták és komponensek részletes listáját a részletező okiratok tartalmazzák.

 

 

Kapcsolat:

Környezetvédelmi Osztály
Laboratóriumi Csoport

Tel.: 272-3630
Fax: 370-2093
E-mail: erdelyii@fcsm.hu
Cím: 1044 Budapest, Tímár u. 1.


Laboratórium

Cím Típus Letöltés

Vizsgálati módszerek

Laborvizsgálati árak