Csatornabekötés

Előzetes tájékoztatás csatornaépítéssel kapcsolatban:

Új lakóépület, vagy lakrész építése esetén, vagy más építésiengedély-köteles tevékenység megkezdése előtt, az ingatlan csatornaszolgáltatással való elláthatóságáról elvi tájékoztatást kell kérni a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.-től. Elvi tájékoztatást az arra szolgáló, 1-es számú nyomtatványon lehet kérni, amely beszerezhető személyesen ügyfélszolgálatunkon, vagy letölthető a weboldalunkról. A nyomtatvány benyújtásakor mellékelni kell egy 60 napnál nem régebbi hivatalos helyszínrajzot, amit a helyi Önkormányzat, vagy a Földhivatal ad ki. Abban az esetben, amikor az ügyben nem az igénylő (az ingatlan tulajdonosa, vagy egyéb jogcímen használója), hanem más eljáró személy a kérelem beadója azt csak meghatalmazással együtt fogadható el, illetve ha az ingatlannak több tulajdonosa van, társtulajdonosi hozzájárulást is kérünk.

Szolgáltatói hozzájárulás:

A szolgáltatói hozzájárulás (pl. ingatlan bekötése törzscsatorna-hálózatba, üzemelő bekötés esetén, az építmény felújítása, bővítése, funkcióváltása, stb.) a 2-es számú nyomtatvány kitöltésével kérhető, amely beszerezhető személyesen ügyfélszolgálatunkon, vagy letölthető a weboldalunkról. Ha az igénylő nem egyedüli tulajdonosa az ingatlannak, akkor a társtulajdonosok hozzájárulása is szükséges. A nyomtatvány benyújtásakor két példányban tervet is kell mellékelni, amely egy 1:200 vagy 1:500 léptékű helyszínrajzból, hossz-szelvényrajzból és műszaki leírásból áll, valamint be kell adni az ingatlan 60 napnál nem régebbi tulajdoni lapját (TAKARNET rendszerből származó másolat is megfelel) és ingatlan-nyilvántartási térképmásolatát. A terv követelményeiről, részletes tájékoztatás olvasható a weboldal „Gyakori kérdések” címszava alatt. A kérelem csak postai úton vagy személyes beadással nyújtható be ügyfélszolgálatunkra! Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a fentiekben felsorolt dokumentumok hiánytalan megléte esetén kezdhető meg az érdemi ügyintézés.
Ha bekötővezeték is épül, a nyomtatványt három példány tervvel együtt kell beadni. Mivel a bekötővezetéket, jogszabály szerint, társaságunknak kell üzemeltetnie, a kivitelezést ellenőrizzük. Az elkészült vezetéket műszaki átadás-átvételi eljárás keretében vesszük át üzemeltetésre, amelynek menetéről a hozzájárulásban adunk tájékoztatást.
Ha az ingatlan előtt nincs törzscsatorna, vagy a rákötés valamilyen műszaki okból közvetlenül nem kivitelezhető, akkor a szomszédos ingatlanon keresztül, úgynevezett szolgalmi jogos csatornázás is lehetséges. Ebben az esetben, a nyomtatványon, a tulajdoni lapon, a ingatlan-nyilvántartási térképmásolaton és a kétpéldányos terven kívül, mellékelni kell az ingatlantulajdonosok szolgalmi jogos szerződését és az illetékes járási hivatal igazolását arról, hogy a szolgalmi jog ingatlan-nyilvántartási bejegyzését megkérték.
Szolgalmi jogos bekötési igény esetén kérjük, hogy még a tervezés megkezdése és a szolgalmi jogos szerződés megkötése előtt minden esetben kérjék előzetes tájékoztatásunkat a szolgalmi jogos csatornabekötés lehetőségeiről!
Az ingatlanokon keletkező szennyvíz elvezetését gravitációs csatornahálózat kiépítésével kell megoldani. Ha a gravitációs elvezetés nem megoldható (pl. terepadottságok miatt), akkor szivattyús beemelő berendezés szükséges az elvezetéshez. Az FCSM Zrt. üzemeltetésébe kerülő háztartási szennyvizet szennyvízelvezető törzshálózatba juttató szennyvíz beemelők kialakításának alapvető műszaki követelményeiről ITT olvashatnak.

Használatbavételi hozzájárulás:

Az egyes ingatlanokon megépített szennyvízhálózatot csak társaságunk hozzájárulása után lehet használatba venni. A használatbavételi hozzájárulás kiadásának feltétele az építési hozzájárulásban meghatározott kikötések teljesítése és a társaságunkkal kötendő szolgáltatói szerződés aláírása. Amennyiben bekötővezeték is épült, a bekötővezeték ellenőrzési díjának befizetése szükséges. Szolgalmi jogos csatorna esetében Társaságunk csak akkor végez vizsgálatot, ha a bekötés szennyvízbeemelő segítségével valósult meg és a beemelő, illetve a közcsatornára csatlakozás közötti szakasz szolgalmi jogot érint, vagy amennyiben a vizsgálatot a Felhasználó igényli. Mindkét esetben vizsgálati díj befizetése szükséges. A használatbavételi hozzájárulást a 3-as számú nyomtatvány kitöltésével lehet kérni, amely beszerezhető személyesen az ügyfélszolgálaton, vagy letölthető a weboldalról. A  nyomtatvány utolsó oldalán fontos megadni a rákötés, vagyis a házi csatornahálózat használatbavételének pontos dátumát, amely nem lehet időben előre dátumozott. Mivel a közszolgáltatási jogviszony ezzel a dátummal kezdődik, a szennyvízdíj számlázása is ettől a naptól fog kezdődni. A megadott dátum utólagos módosítására nincs lehetőség.
Meglevő, üzemelő bekötés és (van érvényes szolgáltatási szerződés, szennyvízdíjat számlázunk), meglevő építmény (egylakásos családi ház) korszerűsítése, felújítása, vagy bővítése esetén (max. +1 lakás épül) elegendő, a szolgáltatói hozzájárulás-kérelmet kihagyva, csak a használatbavételi hozzájárulást megkérni.
Amennyiben a bekötés szivattyús szennyvízbeemelő beépítésével valósult meg, melyet Társaságunk engedélyezett, akkor ennek rendeltetésszerű használatáról ITT olvashatnak.