Locsolási vízmérő

Locsolási vízmérő telepítésének feltételei és eljárási szabályai

Ügyfeleinknek lehetőségük van arra, hogy a házi ivóvízvezeték-hálózatra, a szolgáltató hozzájárulása, illetőleg a szolgáltató és a felhasználó írásbeli megállapodása alapján, az elkülönített locsolási vízhasználatot az e célra feltelepített vízmérőn mérjék. Az így mért vízfelhasználást nem vehető figyelembe a szennyvíz mennyiségének meghatározásánál.

A mellékvízmérőkre vonatkozó általános szabályok mellett, a locsolási célú vízhasználat mérésére szolgáló mellékvízmérő telepítésének egyéb előfeltételei:
 
 1. A felhasználónak legkésőbb, a telepítéshez szükséges szolgáltatói hozzájárulás megadása előtt rendelkeznie kell a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.-vel és a Fővárosi Vízművek Zrt.-vel kötött, az ivóvíz-, illetve a szennyvízelvezetési szolgáltatás igénybevételéről és feltételeiről szóló, érvényes, írásos közszolgáltatási szerződéssel.
 2. A felhasználónak és ha személyük eltér, a bekötési vízmérő szerinti felhasználónak (önkormányzati tulajdonú lakóépületek esetén, a lakóközösség, illetve társasházak esetén, a tulajdonostársak erre felhatalmazott képviselőjének) is, a locsolási vízmérő telepítését célzó igénybejelentő lapon, írásban nyilatkoznia kell arról, hogy a mellékvízmérő felszerelését követően, illetve annak leszereléséig, a másik típusú, a 10%-os mértékű locsolási kedvezményt nem veszi igénybe.
   

Eljárási szabályok:

A locsolási vízmérő telepítéséhez szükséges igénybejelentő lap a Fővárosi Csatornázási Művek, vagy a Fővárosi Vízművek Ügyfélszolgálati Irodáján beszerezhető, vagy az internetről letölthető. A pontosan, hiánytalanul kitöltött és aláírt igénylő lapot, a Fővárosi Csatornázási Művek Ügyfélszolgálati Irodáihoz lehet személyesen, vagy postai úton (1426 Budapest 72, Pf. 114.) eljuttatni. A kérelem az ingatlan felhasználója részéről már e-ügyfélszolgálaton keresztül is beadható.

A Fővárosi Csatornázási Művektől kapott hárompéldányos Megállapodás-tervezet birtokában a felhasználó a Fővárosi Vízművek honlapján található műszaki követelményeknek és ajánlásoknak megfelelően felszereltetheti a locsolási vízmérőt.
Ezt követően a Fővárosi Vízművek számára az alábbi dokumentumokat kell leadni:
 • Megállapodás-tervezet mindhárom aláírt példánya,
 • Kitöltött „Felhasználói nyilatkozat és vázlatrajz locsolási mellékmérő beszereléséről” elnevezésű nyomtatvány,
 • amennyiben a felhasználónak a Díjbeszedő Holding vezeti a számláját, nullás igazolás vagy utolsó számla másolata.
Abban az esetben, ha a mérőszerelést a Fővárosi Vízművek által minősített vállalkozó végezte a szerelést követően a vállalkozó az üzembe helyezést is elvégezheti. Egyéb esetben ezt a Fővárosi Vízművek végzi el. Az ügyviteli díjakat mindkét esetben a Fővárosi Vízművek felé kell megfizetni.
A sikeres üzembe helyezést és a kiszámlázott díjak befizetését követően a Fővárosi Vízművek a locsolási vízmérőt az üzembe helyezés dátumával és az átvételkor leolvasott mérőállással nyilvántartásába veszi, a Megállapodást kitölti és aláírja.
Miután a Megállapodásokat a Fővárosi Csatornázási Művek is aláírja, egy példányt a Felhasználó részére visszaküld.

 

Egyéb tudnivalók:

 1. A felhasználó tulajdonát képező mellékvízmérő telepítésének telepítési, hitelesítési, rendkívüli vizsgálati és üzembe helyezési költségeit a felhasználó viseli.
   
 2. Az elkülönített locsolási vízhasználat mérését szolgáló mellékvízmérő telepítésével, rendszeres mérésével, ellenőrzésével, leolvasásával, számlázásával és nyilvántartásával kapcsolatos, a közüzemi szolgáltatóknál felmerülő ügyviteli költségek a felhasználót terhelik.
   
A locsolási vízmérő telepítése során nem követelmény az önálló mérőakna kialakítása. A vízmérő állagának megóvása és a fagy elleni védelmének biztosítása a felhasználó kötelessége. Elfagyás esetén, a locsolási vízmérő cseréjének költségét a felhasználó viseli, továbbá, amíg a csere meg nem történik, a külön mérőn mért felhasználást a szolgáltatóknak nem áll módjában elszámolni.

Figyelem!
Felhasználóváltozás esetén az új szolgáltatói szerződés aláírása mellett a locsolási vízmérőre vonatkozó háromoldalú Megállapodást is újra meg kell kötnie az új felhasználónak, a kedvezmény további biztosítása érdekében. Ebben az esetben természetesen nem kell más dokumentumot is eljuttatni a Fővárosi Vízművek Zrt-hez, és nem lesz hitelesítési eljárás sem.