Locsolási vízmérő

Locsolási vízmérő telepítésének feltételei és eljárási szabályai

Ügyfeleinknek lehetőségük van arra, hogy a házi ivóvízvezeték-hálózatra, a szolgáltató hozzájárulása, illetőleg a szolgáltató és a felhasználó írásbeli megállapodása alapján, az elkülönített locsolási vízhasználatot az e célra feltelepített vízmérőn mérjék. Az így mért vízfelhasználást nem vehető figyelembe a szennyvíz mennyiségének meghatározásánál.

A mellékvízmérőkre vonatkozó általános szabályok mellett, a locsolási célú vízhasználat mérésére szolgáló mellékvízmérő telepítésének egyéb előfeltételei:
 
 1. A felhasználónak legkésőbb, a telepítéshez szükséges szolgáltatói hozzájárulás megadása előtt rendelkeznie kell a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.-vel és a Fővárosi Vízművek Zrt.-vel kötött, az ivóvíz-, illetve a szennyvízelvezetési szolgáltatás igénybevételéről és feltételeiről szóló, érvényes, írásos közszolgáltatási szerződéssel.
 2. A felhasználónak és ha személyük eltér, a bekötési vízmérő szerinti felhasználónak (önkormányzati tulajdonú lakóépületek esetén, a lakóközösség, illetve társasházak esetén, a tulajdonostársak erre felhatalmazott képviselőjének) is, a locsolási vízmérő telepítését célzó igénybejelentő lapon, írásban nyilatkoznia kell arról, hogy a mellékvízmérő felszerelését követően, illetve annak leszereléséig, a másik típusú, a 10%-os mértékű locsolási kedvezményt nem veszi igénybe.
   

Eljárási szabályok:

 1. A locsolási vízmérő telepítéséhez szükséges igénybejelentő lap a Fővárosi Csatornázási Művek, vagy a Fővárosi Vízművek Ügyfélszolgálati Irodáján beszerezhető, vagy az internetről letölthető. A pontosan, hiánytalanul kitöltött és aláírt igénylő lapot, a Fővárosi Csatornázási Művek Ügyfélszolgálati Irodáihoz lehet személyesen, vagy postai úton (1426 Budapest 72, Pf. 114.) eljuttatni. A kérelem az ingatlan felhasználója részéről már e-ügyfélszolgálaton keresztül is beadható.
   
 2. A Fővárosi Csatornázási Művek szolgáltatói hozzájárulásának kiadását követően, a locsolási vízmérő telepítését a Fővárosi Vízművek Ügyfélszolgálati Irodájánál lehet kezdeményezni. A Fővárosi Csatornázási Művek által visszaigazolt igénybejelentő laphoz mellékelni kell:

  a) a műszaki leírást, amely tartalmazza
  • a kérelmező, a tervező és a kivitelező azonosításra alkalmas adatait,
  • a beépítésre kerülő mérőberendezés típusát, főbb jellemzőit,
  b) a tervrajzokat
  • az ingatlan érintett ivóvízhálózatát, ezek tartozékait feltüntető vázrajzot, a mérőbeépítés helyének megjelölésével, 
  • a tervezett mérőbeépítés szerelési rajzait és a beépítési tervrajzokat,
    
  c) a Fővárosi Csatornázási Művek által előzetesen, részlegesen kitöltött, az elkülönített locsolási vízhasználat vízmérővel történő mérésének és elszámolásának feltételeiről szóló, szolgáltatói szerződéstervezetet.
   
 3. Amennyiben a Fővárosi Vízművek szakemberei a tervkísérő nyomtatvány és a csatolt műszaki mellékletek (tervek és dokumentáció) alapján megállapítják, hogy a locsolási vízmérő telepítésének nincs akadálya, az erről szóló szolgáltatói hozzájárulást, az egyéb érdekelt felek egyidejű tájékoztatása mellett, az ügyfél részére kiadják.
   
 4. Az engedély birtokában a felhasználó, a jóváhagyott terveknek megfelelően felszereltetheti a locsolási vízmérőt. A felszerelést, egy arra engedéllyel rendelkező egyéni vállalkozó, illetve cég végezheti el.

A locsolási vízmérő telepítésének műszaki megfelelősségének ellenőrzését, üzembe helyezését, a mérőkészülék azonosítását, záróelemmel történő ellátását, valamint az induló óraállás rögzítését (ezen túl: MEO átvétel) a Fővárosi Vízművek a helyszínen végzi el. A helyszíni átadás-átvételre előzetes időpont egyeztetés alapján kerülhet sor. Az egyeztetés történhet a VÍZVONAL 06-1/247-7777-es telefonszámán és személyesen a Fővárosi Vízművek Ügyfélszolgálati Irodáján. A MEO átvétel díját és minden további kiszállási dijat - a sikeres MEO átvételig - a helyszíni ellenőrzés előtt kell a Fővárosi Vízművek felé megfizetni.
Amennyiben a mellékvízmérő műszaki átadás-átvétele sikeres volt, a Fővárosi Vízművek munkatársa a Fővárosi Csatornázási Művek által előzetesen, részlegesen kitöltött, az elkülönített locsolási vízhasználat mellékvízmérővel történő mérésének és elszámolásának feltételeiről szóló szolgáltatói szerződéstervezet rávonatkozó adatait kitölti.

A szolgáltatói szerződés akkor válik érvényessé, amikor azt
a) a felhasználó, vagy képviselője saját kezűleg, illetve cégszerűen,
b) a Fővárosi Vízművek és a Fővárosi Csatornázási Művek képviselői cégszerűen,
c) a bekötési vízmérő szerinti felhaszhasználó és a tulajdonos (önkormányzati tulajdonú lakóépületek esetén, a lakóközösség, illetve társasházak esetén, a tulajdonostársak erre felhatalmazott képviselője), vagy képviselője saját kezűleg, illetve cégszerűen aláírták.
 

Egyéb tudnivalók:

 1. A felhasználó tulajdonát képező mellékvízmérő telepítésének tervezési, telepítési, hitelesítési, rendkívüli vizsgálati és üzembe helyezési költségeit a felhasználó viseli.
   
 2. Az elkülönített locsolási vízhasználat mérését szolgáló mellékvízmérő telepítésével, rendszeres mérésével, ellenőrzésével, leolvasásával, számlázásával és nyilvántartásával kapcsolatos, a közüzemi szolgáltatóknál felmerülő ügyviteli költségek a felhasználót terhelik.
   
A locsolási célú locsolási vízmérő telepítése során nem követelmény az önálló mérőakna kialakítása. A vízmérő állagának megóvása és a fagy elleni védelmének biztosítása a felhasználó kötelessége. Elfagyás esetén, a locsolási vízmérő cseréjének költségét a felhasználó viseli, továbbá, amíg a csere meg nem történik, a külön mérőn mért felhasználást a szolgáltatóknak nem áll módjában elszámolni.

Figyelem!
Felhasználóváltozás esetén az új szolgáltatói szerződés aláírása mellett a locsolási vízmérőre vonatkozó háromoldalú Megállapodást is újra meg kell kötnie az új felhasználónak, a kedvezmény további biztosítása érdekében. Ebben az esetben természetesen nem kell más dokumentumot is eljuttatni a Fővárosi Vízművek Zrt-hez, és nem lesz hitelesítési eljárás sem.