Támogatások

A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. a „Hálózat – Budapesti Díjfizetőkért és Díjhátralékosokért” Alapítványon (továbbiakban: alapítvány) keresztül segíti a rászorultakat. Az a célunk, hogy minden rászorult budapesti ügyfelünknek találjunk megoldást a szennyvízdíj kifizetésére.
Támogatást a feltételeknek megfelelő, budapesti állandó, vagy ideiglenes lakcímmel rendelkező polgárok kaphatnak.


A támogatás formái a következők:

I./   Közüzemi díjkompenzáció és téli fővárosi kiegészítő lakásrezsi támogatás:
A Fővárosi Közgyűlés rendelete szerinti támogatás feltételeit, a hozzájárulás módját a külön kiadott éves tájékoztató tartalmazza. Ezen támogatási forma, újabb források rendelkezésére állásáig, 2013. február 28-át követően határozatlan ideig felfüggesztésre kerültek.
        
II./   Hátralékkiegyenlítő támogatás: 
Azon ügyfelek igényelhetik, akik váratlan esemény miatt, átmenetileg nehéz anyagi helyzetbe kerültek. Az alapítvány kuratóriuma -- általában -- a legfeljebb 90.000,- Ft/fő (egyedül élőknél legfeljebb 100.000,- Ft/fő havi nettó jövedelemmel rendelkezőknek nyújt támogatást. Külön indokolt esetben - a kuratórium egyedi döntése alapján - e jövedelemhatárokat meghaladó jövedelem esetén is nyújtható támogatás.
A támogatás megítélése egyszeri, folyósítása lehet egyszeri, vagy folyamatos (részletfizetésre vonatkozó megállapodás esetén), melyet az alapítvány számlajóváírás formájában nyújtja.
A kérelmezőnek a támogatás igénybevételére -- a kuratóriumi jóváhagyástól számított -- legfeljebb hat hónap áll rendelkezésre. A hat hónap elteltével a támogatás elévül, a jogosult a támogatást elveszíti.

III./   Krízis támogatás:
Az alapítvány ún. krízis támogatást nyújthat esetenként, egyedi mérlegelés alapján azon ügyfelek tartozásainak rendezése céljából, akiknek a lakbér és járulékos díjai (víz-, csatorna-, szemétdíj) nem fizetése miatt a lakásbérleti viszonyuk felmondását kezdeményezték.
A támogatás iránti kérelem benyújtásának a rendje, valamint a támogatás feltételei megegyeznek a hátralékkielégítő  támogatásra előírtakkal bizonyos eltérésekkel. Ezekről kérjük, tájékozódjon az alapítványnál.

IV./   Eseti támogatás:
Kivételes esetben, a kuratórium egyedi döntése alapján nyújtható. További információkért kérjük, forduljon az alapítványhoz.


Az igénylés módja:
A támogatás iránti kérelmet a szükséges igazolásokkal együtt egy budapesti szociális szervezethez kell benyújtani, az alapítvány ugyanis nem fogad kérelmeket közvetlenül az igénylőktől. (Szociális szervezet: polgármesteri hivatalok népjóléti irodái, családsegítő központok, szociális tevékenységet folytató alapítványok, karitatív szervezetek, stb.). A szociális szervezetek később továbbítják a kérelmeket -- a támogató javaslatukkal együtt -- az alapítványhoz. Az alapítvány kuratóriuma kizárólag hiánytalan és megbízható információk alapján tud dönteni a támogatásról a tájékoztatóban kiadott feltételek alapján. A kérelmek elbírálásának határideje a hiánytalan benyújtástól számított maximum 30 nap. Az alapítványi támogatáshoz szükséges nyomtatványok a kerületi önkormányzatok ügyfélszolgálati irodáin szerezhetők be.
Az alapítvány a támogatást minden esetben számlajóváírás formájában biztosítja!


Az alapítvány elérhetőségei:

HÁLÓZAT - Budapesti Díjfizetőkért és Díjhátralékosokért Alapítvány

Telefon: +36-1-382-8740, +36-1-382-8700/654, 656-os mellék
Fax: +36-1-382-8719
Levélcím: 1519 Budapest, Pf. 345.