Locsolási célú mellékvízmérő telepítésének feltételei és eljárási szabályai

Ügyfeleinknek lehetőségük van arra, hogy a házi ivóvízvezeték-hálózatra, a szolgáltató hozzájárulása, illetőleg a szolgáltató és a felhasználó írásbeli Mellékszolgáltatási szerződése alapján, az elkülönített locsolási vízhasználatot az e célra feltelepített locsolási célú mellékvízmérőn mérjék. Az így mért vízfelhasználás nem vehető figyelembe a szennyvíz mennyiségének meghatározásánál.
A mellékvízmérőkre vonatkozó általános szabályok mellett, a locsolási célú vízhasználat mérésére szolgáló locsolási célú mellékvízmérő telepítésének egyéb előfeltételei:

  1. A felhasználónak legkésőbb, a telepítéshez szükséges szolgáltatói hozzájárulás megadása előtt rendelkeznie kell a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.-vel kötött, az ivóvíz-, illetve a szennyvízelvezetési szolgáltatás igénybevételéről és feltételeiről szóló, érvényes, írásos közszolgáltatási szerződéssel.
  2. A felhasználónak, és ha személyük eltér, a bekötési vízmérő szerinti felhasználónak (önkormányzati tulajdonú lakóépületek esetén, a lakóközösség, illetve társasházak esetén, a tulajdonostársak erre felhatalmazott képviselőjének) is, a locsolási célú mellékvízmérő telepítését célzó igénybejelentő lapon, írásban nyilatkoznia kell arról, hogy a locsolási célú mellékvízmérő felszerelését követően, illetve annak leszereléséig, a másik típusú, a 10%-os mértékű locsolási kedvezményt nem veszi igénybe.
  3. A kérelem benyújtásakor a felhasználónak vízdíj-, illetve szennyvízelvezetési-díj- hátraléka nem lehet.
Eljárási szabályok:
A locsolási célú mellékvízmérő telepítéséhez szükséges igénybejelentő lap a Fővárosi Csatornázási Művek Ügyfélszolgálati Irodáján beszerezhető, vagy az internetről letölthető (5. sz. IGÉNYBEJELENTŐ az elkülönítetten mért locsolási célú mellékvízmérő telepítéséhez nyomtatvány). A pontosan, hiánytalanul kitöltött és aláírt igénylő lapot, valamint a 31. sz. FELHASZNÁLÓI NYILATKOZAT ÉS VÁZLATRAJZ locsolási mellékvízmérő beszereléséről nyomtatványt a Fővárosi Csatornázási Művek Ügyfélszolgálati Irodáihoz lehet személyesen, e-mailen vagy postai úton (1426 Budapest 72, Pf. 114.) eljuttatni.
A kérelem az ingatlan felhasználója részéről az e-ügyfélszolgálaton keresztül is beadható.
A felhasználó által benyújtott és szolgáltató által felülvizsgált tervdokumentáció alapján a felhasználó által megbízott vízszerelő szerelheti fel a locsolási célú mellékvízmérőt. A mérőfelszerelés költségét a felhasználónak kell megfizetnie.
A felhasználó a locsolási célú mellékvízmérő felszerelését követően értesíti a szolgáltatót, kérelmezi a műszaki átvételt, melynek díját előzetesen megfizette.
A locsolási célú mellékvízmérő üzembe helyezését kizárólag a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. végezheti el.
A tervdokumentáció alapján a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. a helyszínen ellenőrzi a terven feltüntetett és a valóságban elhelyezkedő hitelesített locsolási célú mellékvízmérő meglétét. Amennyiben a helyszíni ellenőrzés során a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. eltérést talál, akkor a feltárt hiba kijavítására szólítja fel a kérelmezőt. Amennyiben a tervtől nincs eltérés, akkor a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. az ellenőrzést követően elhelyezi a locsolási célú mellékvízmérő(k)re a plombát. A mérőfelszerelés elvégzésére vonatkozó dokumentumok (jegyzőkönyv, szerződés) a helyszínen kerül aláírásra a felhasználó és/vagy az ingatlan tulajdonosa, vagy megbízottja által.
A sikeres üzembe helyezést követően a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. a locsolási célú mellékvízmérőt az üzembe helyezés dátumával és az átvételkor leolvasott mérőállással nyilvántartásába veszi.
 
Egyéb tudnivalók:
  1. A felhasználó tulajdonát képező locsolási célú mellékvízmérő telepítésének telepítési, hitelesítési, rendkívüli vizsgálati és üzembe-helyezési költségeit a felhasználó viseli. 
  2. Az elkülönített locsolási vízhasználat mérését szolgáló vízmérő telepítésével, rendszeres mérésével, ellenőrzésével, leolvasásával, számlázásával és nyilvántartásával kapcsolatos, a közüzemi szolgáltatóknál felmerülő ügyviteli költségek a felhasználót terhelik.
A locsolási célú mellékvízmérő telepítése során nem követelmény az önálló mérőakna kialakítása. A vízmérő állagának megóvása és a fagy elleni védelmének biztosítása a felhasználó kötelessége. Elfagyás esetén, a locsolási célú mellékvízmérő cseréjének költségét a felhasználó viseli, továbbá, amíg a csere meg nem történik, a külön mérőn mért felhasználást a szolgáltatóknak nem áll módjában elszámolni.
 
Figyelem!
Felhasználóváltozás esetén az új szolgáltatói szerződés aláírása mellett a locsolási célú mellékvízmérőre vonatkozó szerződést is újra meg kell kötnie az új felhasználónak, a kedvezmény további biztosítása érdekében.