Adatvédelmi tájékoztató károkozással kapcsolatosan

Adatkezelési tájékoztató (károkozással, beleértve a szerződésen kívüli károkozással, ezzel összefüggő peres igény érvényesítésével kapcsolatos adatkezelés)
 
1. Az adatkezelő: az a jogi személy, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan, vagy másokkal együtt meghatározza.  A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. (székhely: 1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-042418, cégjegyzéket vezető bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, adószám: 10893850-2-44) adatkezelőnek minősül.
 
Az adatkezelő elérhetősége: cím: 1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4., központi telefonszám: (1) 459-1600, (1) 455-4100, e-mail: center@fcsm.hu, honlap: https://www.fcsm.hu
 
Az adatvédelmi tisztségviselő:
Név: dr. Szanyi András
Cím: 1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4.
 
2. Adatkezelés jogalapja: az Európa Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (“GDPR”) 6. cikk (1) bekezdésének (b) és (f) pontja. Az alábbiakban bemutatjuk az adatkezelés részleteit az egyes adatkezelési célok szerint.
 
3. Adatkezelési célok: A jelen adatkezelési tájékoztató által lefedett adatkezelési célokat a tájékoztató alján található táblázat tartalmazza.
 
4. Személyes adatok tárolásának időtartama: (i) kártérítési igény jogi elévülési idő szerinti 3, illetve 5 évig; (ii) igényérvényesítés esetén annak jogerős befejezéséig.
 
5. Adatbiztonság: Az adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez az alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a megfelelő adatbiztonság fennálljon. Az adatkezelő megfelelő intézkedésekkel védi az adatokat különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
 
6. Adatfeldolgozó: Az a természetes, vagy jogi személy, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. A felhasználó személyes adataival kapcsolatban adatfeldolgozóként járnak el: Az Adatfeldolgozók aktuális listája az FCSM honlapján az alábbi linken érhető el:
http://www.fcsm.hu/ceginformacio/adatvedelmi-tajekoztatas/adatvedelmi-tajekoztato-felhasznalok-reszere.
 
7. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogorvoslati lehetőségek:
 
Hozzáférési jog: Joga van tájékoztatást kapni az általunk feldolgozott személyes adatairól, továbbá joga van az ezen adatokhoz való hozzáféréshez.
 
Helyesbítéshez való jog: Joga van kérni személyes adatainak módosítását vagy frissítését, amennyiben az adatok pontatlanok vagy hiányosak.
 
Törléshez való jog: Joga van kérni személyes adatainak törlését.
 
Korlátozáshoz való jog: Joga van kérni, hogy ideiglenesen vagy véglegesen felfüggesszük személyes adatai összességének vagy egy részének feldolgozását.
 
Kifogásolási jog: Az érintettnek joga van ahhoz, hogy bármikor kifogást emeljen a személyes adatai általunk történő feldolgozása ellen az érintett adott helyzetéhez kapcsolódó okokból kifolyólag.
 
Az adatok hordozhatóságához való jog: Joga van ahhoz, hogy személyes adatairól elektronikus formátumú másolatot kérjen, valamint ahhoz, hogy a személyes adatait egy másik fél szolgáltatásában való használat céljából továbbítsa.
 
Az adatkezelő központi elérhetősége: cím: 1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4., központi telefonszám: (1) 459-1600, (1) 455-4100, e-mail: center@fcsm.hu honlap: https://www.fcsm.hu., Az adatkezelő az érintett tájékoztatással kapcsolatos kérése, illetve adatkezeléssel kapcsolatos tiltakozása és panasza esetén indokolatlan késedelem nélkül, a mindenkori jogszabályok által előírt időn belül nyújt tájékoztatást az érintett személy részére. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a jogszabályban meghatározott határidőben tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjénél, továbbá az adatvédelmi hatóságnál és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
 
Panasz a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. adatvédelmi tisztviselőjénél: Amennyiben a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. adatkezelésével problémája van, forduljon a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. adatvédelmi tisztviselőjéhez az 1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4. postacímen, vagy a gdprhun@gmail.com e-mailcímen.
 
Bírósághoz fordulás joga: Az érintett jogorvoslatért bírósághoz fordulhat. Az érintett dönthet úgy, hogy a pert a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti Törvényszék előtt indítja meg. (A bíróságok elérhetőségei: http://birosag.hu) Valamely eljárás kezdeményezése előtt célszerű a panaszt legelőször az adatkezelőnek elküldeni.
 
Adatvédelmi hatósági eljárás: Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Telefon: 06 1 391-1400
Fax: 06 1 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu
 
8. Közzététel, módosítások: A jelen adatkezelési tájékoztató elérhető a http://www.fcsm.hu/ceginformacio/adatvedelmi-tajekoztatas/adatvedelmi-tajekoztato-felhasznalok-reszere honlapon. Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen tájékoztatót egyoldalúan, a jövőre nézve módosítsa. A módosításokról az Érintetteket az Adatkezelő honlapján keresztül tájékoztatja. Hatályos: 2022. december 12.


Adatkezelési tájékoztató (károkozással, beleértve a szerződésen kívüli károkozással, ezzel összefüggő peres igény érvényesítésével kapcsolatos adatkezelés)

Az adatkezelés megnevezése és célja Az adatkezelés jogalapja A kezelt adatok köre Az adatkezelés időtartama Az adatokhoz kik férhetnek hozzá
Szerződésen kívüli károkozással, valamint az ezzel összefüggő peres igény érvényesítésével kapcsolatos adatkezelés
 
Az Adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) (f) pontja).
 
A bejelentő, a károkozó és a károsult (i) neve; (ii) születési helye és ideje; (iii) értesítési címe; (iv) lakcíme; (v) anyja neve; (vi) személyi igazolvány száma; (vii) telefonszáma; (viii) e-mail címe és (ix) a károkozással kapcsolatban felmerült, azzal összefüggésbe hozható bármilyen lényeges, illetve a kártérítési jegyzőkönyvben szereplő egyéb adat.
 
(i) az általános polgári jogi elévülési idő szerinti 5 évig; (ii) igényérvényesítés esetén annak jogerős befejezéséig.
 
(i) az FCSM Zrt. hálózatüzemeltetési feladatokat ellátó munkavállalói; (ii) az FCSM Zrt. ár-és belvízvédelemi feladatokat ellátó munkavállalói (iii) az FCSM Zrt. panaszkezeléssel/ügyfélszolgálattal foglalkozó szervezeti egységének munkavállalói; (iv) Jogi szakterület; (v) az Adatkezelővel szerződést kötött ügyvédi iroda (amely részére hálózatüzemeltetésen vagy a jogi szakterületen foglalkozó munkavállalók átadják a tevékenység végzéséhez szükséges adatokat); (vi) az FCSM Zrt. felsővezetői, illetve középvezetői; (vii) az FCSM Zrt. gépjárműflotta szakterületének munkavállalói; (viii) az Adatkezelővel szerződésben álló biztosító társaság vagy biztosító által kiszervezett tevékenységet végző társaság kárrendezéssel foglalkozó munkavállalói (megbízottjai), illetve kárszakértője.

Adatkezelési tájékoztató (károkozással, beleértve a szerződésen kívüli károkozással, ezzel összefüggő peres igény érvényesítésével kapcsolatos adatkezelés)

Az adatkezelés megnevezése és célja Az adatkezelés jogalapja A kezelt adatok köre Az adatkezelés időtartama Az adatokhoz kik férhetnek hozzá
Szerződésszegéssel okozott kárral, valamint az ezzel összefüggő (peres) igény érvényesítésével kapcsolatos adatkezelés
 
Az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges, GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont
 
A bejelentő, a károkozó és a károsult (i) neve; (ii) születési helye és ideje; (iii) értesítési címe; (iv) lakcíme; (v) anyja neve; (vi) személyi igazolvány száma; (vii) telefonszáma; (viii) e-mail címe és (ix) a károkozással kapcsolatban felmerült, azzal összefüggésbe hozható bármilyen lényeges, illetve a kártérítési jegyzőkönyvben szereplő egyéb adat.
 
(i) az igényi jogi elévülési idő szerinti 3 évig; (ii) igényérvényesítés esetén annak jogerős befejezéséig.
 
(i) az FCSM Zrt. hálózatüzemeltetési feladatokat ellátó munkavállalói; (ii) az FCSM Zrt. ár-és belvízvédelmi feladatokat ellátó munkavállalói (iii) az FCSM Zrt. panaszkezeléssel/ügyfélszolgálattal foglalkozó szervezeti egységének munkavállalói; (iv) Jogi szakterület; (v) az Adatkezelővel szerződést kötött ügyvédi iroda (amely részére hálózatüzemeltetésen vagy a jogi szakterületen foglalkozó munkavállalók átadják a tevékenység végzéséhez szükséges adatokat); (vi) az FCSM Zrt. felsővezetői, illetve középvezetői; (vii) az FCSM Zrt. gépjárműflotta szakterületének munkavállalói; (viii) az FCSM Zrt. kintlévőség kezeléssel foglalkozó munkavállalói (ix) az Adatkezelővel szerződésben álló biztosító társaság vagy biztosító által kiszervezett tevékenységet végző társaság kárrendezéssel foglalkozó munkavállalói (megbízottjai), illetve kárszakértője
Adatkezelő vállalkozója által okozott kár esetén a jelen tájékoztató szerinti adatok továbbításra kerülhetnek a vállalkozó részére a kártérítési igény közvetlen rendezése érdekében.