Tájékoztatás a 2023. június 15-étől hatályba lépő Üzletszabályzat módosításáról

A 2011. évi CCIX. a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény előírása alapján tájékoztatjuk felhasználóinkat, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. (víziközmű-szolgáltató) üzletszabályzata a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal jóváhagyásával 2023. június 15-ei hatállyal megváltozott.

Tájékoztatás a 2023. június 15-étől hatályba lépő Üzletszabályzat módosításáról hír képe

A 2011. évi CCIX. a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény előírása alapján tájékoztatjuk felhasználóinkat, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. (víziközmű-szolgáltató) üzletszabályzata a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal jóváhagyásával 2023. június 15-ei hatállyal megváltozott.

A módosítások alapvetően jogszabályi rendelkezéseken alapulnak, illetve a működési gyakorlat tapasztalataiból eredő, technikai jellegű változtatásnak minősülnek.

Az alábbiakban felsoroljuk az Üzletszabályzatnak a felhasználók jogait és kötelezettségeit érintő változásait. Ahol nem jelenítünk meg fejezetszámot az a változtatás az üzletszabályzat egészére vonatkozik.

Pontosított vagy újonnan beépített rendelkezések:

 • Nem budapesti felhasználási hely esetén a Békéltető Testület megnevezésének változása (I. fejezet 3.5.3.1).
 • Fogyasztóvédelmi hatóság kiegészítése nem budapesti felhasználási hely esetén (I. fejezet 3.5.3.2).
 • Adatfeldolgozók körében történő változás (I. fejezet 9.5. 5. számú melléklet).
 • Irányadó jogszabályok módosítása (II. fejezet 3.7.1).
 • A megyék vármegyévé történő átnevezése érinti a Kormányhivatalok megnevezését, ezért ezek is módosításra kerültek.

Ügyfélszolgálati Iroda működésével kapcsolatos változtatások:

 • Egységesen a Központi Ügyfélszolgálati Iroda megnevezés helyett az Ügyfélszolgálati Iroda megnevezés került alkalmazásra.
 • Személyes ügyfélszolgálat nyitva tartásának módosítása (ünnepi nyitva tartás), valamint az Ügyfélszolgálati Pont megszűnése (I. fejezet 3.6).
 • 2022. 03. 01-jétől Társaságunk közérdekű üzemeltetőként kijelölésre került a nagytarcsai szolgáltatási területre, ahol ellátja az ivóvíz-szolgáltatást is, fogadja a közműves ivóvízellátással kapcsolatos bejelentéseket. Az ivóvízminőséggel kapcsolatos bejelentések az illetékes szervezeti egységhez kerülnek átirányításra. (I. fejezet 3.5.1.2).
 • Térképi adatszolgáltatás elektronikus úton is igényelhető. (I. fejezet 3.6.1).

Igénybejelentést és műszaki ügyintézést érintő változtatások:

 • Előzetes tájékoztatáskérelem benyújtásának és ügymenetének módosítása (I. fejezet 3.1.2, II. fejezet 3.1.2).
 • A Szolgáltatói hozzájárulás benyújtásának, illetve a jóváhagyás feltételeinek változása (I. fejezet 3.1.2, II. fejezet 3.1.2).
 • A házi szennyvízbeemelők kialakításával, alapvető műszaki követelményekkel és a meghibásodásokkal kapcsolatos szabályozások pontosítása (I. fejezet 3.1.2. 32. oldal).
 • Használatbavételi hozzájárulás kiadási feltételeinek pontosítása (I. fejezet 3.1.2. 37. oldal II. fejezet 3.1.2. 181. oldal).
 • A házi szennyvízhálózat rendszeres ellenőrzésével és karbantartásával, valamint a szennyvíztörzshálózat használatával kapcsolatos elvárások pontosítása (I. fejezet 3.1.15).
 • Engedélyes tervvel rendelkező szennyvíz- és csapadékvíz-csatornák kivitelezésével kapcsolatos árajánlat kérések elbírálásával kapcsolatos kiegészítés (I. fejezet 3.5.1.3).
 • Kiegészítésre került, hogy a nyomott rendszerű házi bekötővezeték csatlakozása nyomott rendszerű szennyvízcsatornára csak műszakilag indokolt esetben lehetséges (I. fejezet 4.1.2).
 • Budapest, Budaörs szolgáltatási területen a locsolási mellékvízmérők telepítésének, plombálás szabályozásának módosítása (I. fejezet 3.1.10).
 • Nagytarcsa szolgáltatási területen a locsolási mellékvízmérők telepítésének, plombálás szabályozásának módosítása (II. fejezet 3.3.2).
 • Nagytarcsa szolgáltatási területen a házi ivóvíz- és szennyvízhálózat rendszeres ellenőrzésének és karbantartásának minimális elvárásainak kiegészítése (II. fejezet 3.1.15).
 • Meglévő vízbekötés felbővítésének, áthelyezésének feltételeinek módosítása (II. fejezet 3.1.2).
 • Tűzcsapról való vízvételezés kiegészítése (II. fejezet 3.1.2).
 • Mérőfelszerelés, ikermérő felszerelés, valamint meglévő bekötési vízmérő felbővítés, áthelyezés szabályozásának pontosítása (II. fejezet 3.1.2).
 • Szolgalmi jogos ivóvízbekötés létesítésének kiegészítése (II. fejezet 3.1.2).
 • A vízmérőhely kialakításának műszaki feltételeinek pontosítása, kiegészítése (II. fejezet 3.1.2).
 • Szolgáltató általi ivóvízbekötés rácsatlakozási feltételeinek kiegészítése (II. fejezet 3.1.2, 4.1).
 • A Szolgáltató által nyújtott közműves ivóvíz- és közműves szennyvíz-elvezetési szolgáltatás minőségi paramétereinek, folytonosságának szabályozás módosítása (II. fejezet 3.1.8).
 • Az ivóvízbekötési tervdokumentáció beküldendő példányszáma módosult. (II. fejezet 4.1).
 • Mellékvízmérő létesítésé0nek igénybejelentéséhez szükséges dokumentumok pontosítása (II. fejezet 4.3.1).

Számlázás, fizetés, felhasználó-változás szabályozásában történt változások:

 • A felhasználó személyében történt változás bejelentés kiegészítése (3.1.4).
 • Védendő felhasználókra vonatkozó igazolásminták elérhetőek lettek honlapunkon (I. fejezet 3.1.14, 9-10. számú melléklet).
 • Változott a nem lakossági felhasználó szerződéskötésének feltétele locsolási mellékmérő telepítés esetén felhasználó-változáskor.(I. fejezet 3.3.2).
 • Az adatváltozás-kezelési szolgáltatás igénybevételének módja a felhasználó-változás bejelentés során (I. fejezet 3.1.4).
 • Késedelmes fizetés értesítési módjai változtak (I. fejezet 3.1.14).

Szabálytalan közműhasználat szabályozásában történt változások:

 • Szabálytalan közműhasználat szankcióinak módosítása (I. fejezet 3.1.30).
 • Illegális közcsatornára való csatlakozás esetén kötbér/pótdíj kivetésének, valamint a rákötés legalizálás rendjének pontosítása (I. fejezet 3.1.32).
 • Illegális csapadékvíz-bevezetés megszüntetésének igazolása és bejelentése (I. fejezet 3.1.33).
 • Szennyvíz elválasztott rendszerű csapadékvíz-csatornába történő bevezetése esetén, annak megszüntetéséről szóló igazolás és bejelentés (I. fejezet 3.1.34).
 • Rendkívüli csatornabírság megfizetésének kiegészítése a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 3. § 24. pontja és a rendelet 36. § (1) bekezdésének megfelelően (I. fejezet 3.1.38).
 • A kötbér, pótdíj, késedelmi kamat alkalmazásának, eseteinek és mértékének pontosítása, kiegészítése. (I. fejezet 6. számú melléklet).
 • Leolvasás, elszámolás az eltérések kezelése – teljes körű mellékvíz-mérősítés esetén – gyakorlatának kiegészítése (II. fejezet 3.1.10).
 • Beépítésre kerültek az ivóvíz-minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023. (I. 12.) Korm. rendeletben foglaltak (II. fejezet 3.1.18).
 • Kárigények bejelentésének rendjének változása (I. fejezet 3.1.9, II. fejezet 3.1.9).

Szerződés kezelését, szerződésszegést érintő szabályozások:

 • A Közszolgáltatási Szerződés megszűnés eseteinek pontosítása (I. fejezet 3.1.21).
 • A Közszolgáltatási Szerződés azonnali hatályú felmondás körülményeinek módosítása (I. fejezet 3.1.24).
 • Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás kiszabási rendjének módosítása (I. fejezet 3.1.37).
 • Víziközmű-szolgáltatás felfüggesztésének, korlátozásának, visszaállításának rendjében történt módosítás (II. fejezet 2. számú melléklet 13. pont).
 • Módosult a Közszolgáltatási Szerződés mellékletét képező Általános Szerződési Feltétel (I. fejezet 2. számú melléklet 13. pont, II. fejezet 2. számú melléklet 13., 15. pont).