Adatvédelmi tájékoztató felhasználók részére

A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. víziközmű-szolgáltatási tevékenységet végez. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 2.§ 24. pontjában definiált víziközmű-szolgáltatási ágazatok közül a közműves szennyvíz-elvezetési és
-tisztítási tevékenységet látja el Budapesten és közérdekű üzemeltetőként Budaörsön. Ezen kívül Nagytarcsán szintén közérdekű üzemeltetőként közműves ivóvíz-ellátási és szennyvíz-elvezetési tevékenységet végez.
 
/24. víziközmű-szolgáltatás: közszolgáltatási szerződés keretében nyújtott közműves ivóvízellátás az ahhoz kapcsolódó tűzivíz biztosítással, továbbá a közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás, ideértve az egyesített rendszerű csapadékvíz-elvezetést is (a továbbiakban együtt: víziközmű-szolgáltatási ágazatok)./
 
A felhasználó fogalmát a Vksztv. 2.§ 6. pontja rögzíti.
 
/6. felhasználó: a víziközmű-szolgáltatást e törvény szerinti szerződéses jogviszony keretében vagy a 31/A. § (1) bekezdésében meghatározott ideiglenes szolgáltatás időtartama alatt a víziközmű-szolgáltató előzetes hozzájárulásával ténylegesen igénybe vevő természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki (amely) a víziközmű-szolgáltatásba bekapcsolt ingatlan használója, és sorban mögötte az ingatlan tulajdonosa./
 
Tájékoztatjuk a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. felhasználóit, hogy személyes adataik az alábbiak szerint kerülnek kezelésre.
 
Az adatkezelő: az a jogi személy, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan, vagy másokkal együtt meghatározza.  A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. (székhely: 1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-042418, cégjegyzéket vezető bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, adószám: 10893850-2-44) adatkezelőnek minősül.
 
Az adatkezelő elérhetősége: cím: 1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4., központi telefonszám: (1) 459-1600, (1) 455-4100, e-mail: center@fcsm.hu, honlap: https://www.fcsm.hu
 
Az adatvédelmi tisztségviselő:
Név: dr. Szanyi András
Cím: 1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4.

​I. A szerződés létrejötte, teljesítése, módosítása, megszüntetése

Az adatkezelés célja: víziközmű-szolgáltatás ellátása a szolgáltatási területen.
 
Az adatkezelés jogalapja: GDPR (2016/679 EU adatvédelmi rendelet) 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, szerződés teljesítése, (1) bekezdés c) pontja, jogi kötelezettség teljesítése, (1) bekezdés a) pontja, az érintett hozzájárulása.
 
Kezelt adatok köre: 

 • természetes személy esetén név, születéskori név, állandó lakcím, levelezési cím, anyja neve, születési hely és idő, a felhasználó ingatlanhoz fűződő jogállása (tulajdonos, bérlő, haszonélvező, kezelő, egyéb ingatlanhasználó), e-mailcím, telefonszám;
 • választott fizetési módtól függően számlavezető pénzintézet neve, bankszámlaszám;
 • eljáró személy adatai (ha nem egyezik meg a felhasználóval) név, lakcím, ügyfélkód, az ingatlanhoz fűződő jogállás (közös képviselő, tulajdonosközösség képviselője, felszámoló, végelszámoló, önkormányzati biztos, egyéb meghatalmazott);
 • védendő felhasználók esetén szociálisan rászoruló felhasználói státusz, fogyatékkal élő felhasználói státusz, korlátozottság jellege;
 • vízmérő adatai: gyári szám, mérőhelykód, mérőállás;
 • felhasználási hely adatai: felhasználási hely címe, helyrajzi száma, felhasználó azonosító száma, fogyasztásmérő gyári száma, mérőállása, csatornázottságra vonatkozó adatok;
 • jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén képviselő neve, adatai (lakcíme, anyja neve);
 • kapcsolattartó adatai (e-mailcím, telefonszám);
 • társasház esetén közös képviselő neve, elérhetőségei (e-mailcím, telefonszám).


Az adatok törlésének határideje: a közszolgáltatási szerződésen alapuló kötelezettségek teljesítése, jogok gyakorlása céljából történő adatkezelésének ideje, mely a számlázásra vonatkozóan a számviteli szabályok szerint a szerződés megszűnésétől számított 8 év, egyéb iratokra vonatkozóan a szerződés megszűnésétől számítottan az elévülési idő letelte.
 
Az adatok megismerésére jogosultak:

 • 1. szint: Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. közszolgáltatási jogviszonnyal összefüggésben ügyintézésre jogosult munkatársak, különösen az Értékesítési Igazgatóság és a Hálózatüzemeltetési Igazgatóság munkatársai.
 • 2. szint: Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. vezérigazgató, vezérigazgató-helyettes, Jogügy eljáró tagjai, Informatikai Osztály munkatársai.
 • 3. szint: esetlegesen az adatfeldolgozóknál eljáró munkatársak kizárólag a munkájukhoz szükséges mértékben és ideig.


Adattovábbítás:Az ellátásért felelős részére az üzemeltetési szerződés megszűnése esetén, valamint hatósági és jogszabályi kötelezettség teljesítése esetén.
Adatfeldolgozók: az a természetes, vagy jogi személy, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. A felhasználó személyes adataival kapcsolatban adatfeldolgozóként járnak el:

Név Székhely Adatfeldolgozói feladata
EPDB Nyomtatási Központ Zrt. 1117 Budapest, Budafoki út 107-109. számlák, nyomtatványok nyomtatása
Díjbeszedő Holding Zrt. 1117 Budapest, Budafoki út 107-109. szerződéskezelés, számlázás, folyószámla- kezelés, ügyfélszolgálati feladatok
Díjnet Zrt. 1117 Budapest, Budafoki út 107-109. számlák elektronikus úton történő bemutatása
Posta InIT Zrt. (Díjnet Zrt. al-adatfeldolgozó) 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. tárhelyszolgáltatás, a számlakibocsátókkal történő adatcserét szolgáló SMTP szerver üzemeltetése, hírlevél kiküldés
Telekom Rendszerintergáció Zrt. 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36. ügyviteli szoftver üzemeltetése
Partner Hub Zrt. 1138 Budapest, Szekszárdi utca 16-18. 4. emelet 2. közreműködés számlák elektronikus úton történő bemutatásában

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a szolgáltatás igénybevételének elmaradása.

II. Kintlévőség-kezelés

Az adatkezelés célja: kintlévőség-kezelés, számlatartozás behajtása.
 
Az adatkezelés jogalapja: GDPR (2016/679 EU adatvédelmi rendelet) 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, szerződés teljesítése. 
 
Kezelt adatok köre: 

 • természetes személy esetén név, születéskori név, állandó lakcím, levelezési cím, anyja neve, születési hely és idő, a felhasználó ingatlanhoz fűződő jogállása (tulajdonos, bérlő, haszonélvező, kezelő, egyéb ingatlanhasználó), e-mailcím, telefonszám;
 • választott fizetési módtól függően számlavezető pénzintézet neve, bankszámlaszám;
 • eljáró személy adatai (ha nem egyezik meg a felhasználóval) név, lakcím, ügyfélkód, az ingatlanhoz fűződő jogállás (közös képviselő, tulajdonosközösség képviselője, felszámoló, végelszámoló, önkormányzati biztos, egyéb meghatalmazott);
 • védendő felhasználók esetén szociálisan rászoruló felhasználói státusz, fogyatékkal élő felhasználói státusz, korlátozottság jellege;
 • vízmérő adatai: gyári szám, mérőhelykód, mérőállás;
 • felhasználási hely adatai: felhasználási hely címe, helyrajzi száma, felhasználó azonosító száma, fogyasztásmérő gyári száma, mérőállása;
 • jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén képviselő neve, adatai (lakcíme, anyja neve);
 • kapcsolattartó adatai (e-mailcím, telefonszám);
 • társasház esetén közös képviselő neve, elérhetőségei (e-mailcím, telefonszám);
 • tartozás összege.

Az adatok törlésének határideje: a közszolgáltatási szerződés megszűnésétől számítottan az elévülési idő letelte.

Az adatok megismerésére jogosultak: 

 • 1. szint: Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. közszolgáltatási jogviszonnyal összefüggésben ügyintézésre jogosult munkatársak, különösen az Értékesítési Igazgatóság munkatársai, Jogügy eljáró tagjai, megbízási szerződés alapján eljáró ügyvéd
 • 2. szint: esetlegesen a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. vezérigazgató, vezérigazgató-helyettes, Informatikai Osztály munkatársai.
 • 3. szint: esetlegesen az adatfeldolgozónál eljáró munkatárs kizárólag a munkájához szükséges mértékben és ideig.

Adattovábbítás: Díjbeszedő Faktorház Zrt. (1117 Budapest, Budafoki út 107-109.) részére követelések értékesítése esetén.
A fentiek kivételével az adatok 3. személy részére nem kerülnek átadásra, kivételt képez ez alól a hatósági megkeresés.
 
Adatfeldolgozó: az a természetes, vagy jogi személy, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. A felhasználók személyes adataival kapcsolatban adatfeldolgozóként járnak el:

Név Székhely Adatfeldolgozói feladata
Simóka & Wietecha Ügyvédi Iroda 1143 Budapest, Stefánia út 71. kintlévőség-kezeléssel kapcsolatos ügyvédi tevékenység

III. Ügyfélszolgálati adatkezelés

Az adatkezelés célja: a beérkező megkeresések, reklamációk és panaszok megválaszolásához szükséges adatok rögzítése, az esetleges panaszok felvétele. A felhasználók és az adatkezelő jogainak érvényesítése, az esetleges jogviták eldöntését szolgáló bizonyíték biztosítása, az utólagos bizonyíthatóság szolgáltatása, jogszabályi kötelezettség teljesítése.
 
Az adatkezelés jogalapja: a GDPR (2016/679 EU adatvédelmi rendelet) 6. cikk (1) c) pontja, jogi kötelezettség teljesítése, valamint a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/B. pontja.
 
Kezelt adatok köre:

 

 • személyes megkereséssel és rögzített hangfelvétellel kapcsolatban kezelt adatok: az ügyfélszolgálathoz beérkező valamennyi személyesen és telefonon tett megkeresés, reklamáció, panasz, valamint az ügyfélszolgálat és az ügyfél (felhasználó) közötti telefonos kommunikáció tartalma,
 • azonosítószám, telefonszám, hívás dátuma, időpontja, a telefonbeszélgetés hangfelvétele, valamint a beszélgetés során megadott egyéb adatok:
 • természetes személy esetén név, születéskori név, állandó lakcím, levelezési cím, anyja neve, születési hely és idő, a felhasználó ingatlanhoz fűződő jogállása (tulajdonos, bérlő, haszonélvező, kezelő, egyéb ingatlanhasználó), e-mailcím, telefonszám;
 • választott fizetési módtól függően számlavezető pénzintézet neve, bankszámlaszám;
 • eljáró személy adatai (ha nem egyezik meg a felhasználóval) név, lakcím, ügyfélkód, az ingatlanhoz fűződő jogállás (közös képviselő, tulajdonosközösség képviselője, felszámoló, végelszámoló, önkormányzati biztos, egyéb meghatalmazott);
 • védendő felhasználók esetén szociálisan rászoruló felhasználói státusz, fogyatékkal élő felhasználói státusz, korlátozottság jellege;
 • vízmérő adatai: gyári szám, mérőhelykód, mérőállás;
 • felhasználási hely adatai: felhasználási hely címe, helyrajzi száma, felhasználó azonosító száma, fogyasztásmérő gyári száma, mérőállása;
 • jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén képviselő neve, adatai (lakcíme, anyja neve);
 • kapcsolattartó adatai (e-mailcím, telefonszám);
 • társasház esetén közös képviselő neve, elérhetőségei (e-mailcím, telefonszám).

Az adatok törlésének határideje: 

 • a közszolgáltatási szerződésen alapuló kötelezettségek teljesítése, jogok gyakorlása céljából történő adatkezelésének ideje, mely a számlázásra vonatkozóan a számviteli szabályok szerint a szerződés megszűnésétől számított 8 év, egyéb iratokra vonatkozóan a szerződés megszűnésétől számítottan az elévülési idő letelte;
 • rögzített hangfelvétel esetében az adatrögzítéstől számított 5 év.

Az adatok megismerésére jogosultak: 

 • 1. szint: Fővárosi Csatornázási Művek Zrt., közszolgáltatási jogviszonnyal összefüggésben ügyintézésre jogosult munkatársak, különösen az Értékesítési Igazgatóság és a Hálózatüzemeltetési Igazgatóság munkatársai.
 • 2. szint: Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. vezérigazgatója, vezérigazgató-helyettes, Jogügy eljáró tagjai, Informatikai Osztály munkatársai.
 • 3. szint: esetlegesen az adatfeldolgozóknál eljáró munkatársak kizárólag a munkájukhoz szükséges mértékben és ideig.

Adattovábbítás: az adatok 3. személy részére nem kerülnek átadásra, kivételt képez ez alól a hatósági megkeresés.

Név Székhely Adatfeldolgozói feladata
BRAVONET Kft. 1145 Budapest, Újvilág u.50. Telefonközpont üzemeltetése
TELONET Kft.  1107 Budapest, Fogadó u.3. Hívásrögzítés
EURO ONE Számítástechnikai Zrt. 1145 Budapest, Újvilág u.50. Számítástechnikai üzemeltetés
Telekom Rendszerintergáció Zrt. 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36. Ügyviteli szoftver üzemeltetése, vezetékes telefónia szolgáltatások nyújtása

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: megkeresés kivizsgálásának elmaradása, vagy az ügyintézés elmaradása.
 
IV. Adatbiztonság és érintetti jogok
 
Adatbiztonság: az adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez az alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a megfelelő adatbiztonság fennálljon. Az adatkezelő megfelelő intézkedésekkel védi az adatokat különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
 
Az érintettek jogai: Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási és tiltakozási jogával, kérheti az adatkezelés korlátozását az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő elérhetőségein.
 
Az érintetti jogok tartalma:
 
Hozzáférési jog: joga van tájékoztatást kapni az általunk feldolgozott személyes adatairól, továbbá joga van az ezen adatokhoz való hozzáféréshez.
 
Helyesbítéshez való jog: joga van kérni személyes adatainak módosítását vagy frissítését, amennyiben az adatok pontatlanok vagy hiányosak.
 
Törléshez való jog: joga van kérni személyes adatainak törlését.
 
Korlátozáshoz való jog: joga van kérni, hogy ideiglenesen vagy véglegesen felfüggesszük személyes adatai összességének vagy egy részének feldolgozását.
 
Kifogásolási jog:

 • a felhasználónak joga van ahhoz, hogy bármikor kifogást emeljen a személyes adatai általunk történő feldolgozása ellen a felhasználó adott helyzetéhez kapcsolódó okokból kifolyólag,
 • a felhasználónak joga van ahhoz, hogy kifogást emeljen személyes adatai közvetlen értékesítési célokból történő feldolgozása ellen.

Az adatok hordozhatóságához való jog: joga van ahhoz, hogy személyes adatairól elektronikus formátumú másolatot kérjen, valamint ahhoz, hogy a személyes adatait egy másik fél szolgáltatásában való használat céljából továbbítsa.
 
Automatizált döntéshozatal alapján meghozott döntés alóli mentesüléshez való jog: joga van ahhoz, hogy mentesüljön egy kizárólag egy automatizált döntéshozatal alapján meghozott döntés alól, ideértve a profilkészítést is, amelynek során a meghozott döntés joghatással lenne a felhasználóra, illetve hasonlóan jelentős hatással járna.
 
Az adatkezelő központi elérhetősége: cím: 1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4., központi telefonszám: (1) 459-1600, (1) 455-4100, e-mail: center@fcsm.hu honlap: https://www.fcsm.hu., Az adatkezelő az érintett tájékoztatással kapcsolatos kérése, illetve adatkezeléssel kapcsolatos tiltakozása és panasza esetén indokolatlan késedelem nélkül, a mindenkori jogszabályok által előírt időn belül nyújt tájékoztatást az érintett személy részére. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a jogszabályban meghatározott határidőben tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjénél, továbbá az adatvédelmi hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
  
Panasz a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. adatvédelmi tisztviselőjénél:
 
Amennyiben a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. adatkezelésével problémája van, forduljon a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. adatvédelmi tisztviselőjéhez az 1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4. postacímen, vagy a gdprhun@gmail.com e-mailcímen.
 
Bírósághoz fordulás joga:
 
Az érintett jogorvoslatért bírósághoz fordulhat. Az érintett dönthet úgy, hogy a pert a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti Törvényszék előtt indítja meg. (A bíróságok elérhetőségei: http://birosag.hu) Valamely eljárás kezdeményezése előtt célszerű a panaszt legelőször az adatkezelőnek elküldeni.
 
Adatvédelmi hatósági eljárás:

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: 
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Telefon: 06 1 391-1400
Fax: 06 1 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu